Horaris / Preus

QUIN HORARI FEM?

 

Horari escolar

 

De 9 a 12h (esmorzar a casa)

 

de 15 a 17

 

Entrades

 

De 9 a 9:30h

 

de 15 a 15:15h

 

Sortides

 

d’11:40 a 12h

 

de 16:40 a 17h

 

Horari menjador

 

De 12 a 15h

 

 

Servei de matins

 

De 7:30 a 8:45h

 

 

De 8.45 a 9 h la porta romandrà tancada per motius d’organització.

Sigueu puntuals a les entrades i les sortides. No vingueu a buscar les vostres filles i els vostres fills més tard de les 12 h ni de les 17 h.

 

PREUS I PAGAMENTS

 

La quota d'escolaritat es calcula en base a Tarifació social

Matiners mensual

55,24 €/mes

Matiners al dia

5,00 €/dia

Menjador al dia (usuari fix)

8,50 €/dia

Menjador al dia (usuari puntual)

9,00 €/dia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Es considerarà un usuari fix de l’horari d’acollida al matí aquell que en faci ús 11 dies o més al mes.
 • Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús de 8 dies o més al mes.

 

BENEFICIS FISCALS

 

 • Si hi ha més d’un nen/a d’una mateixa família en les escoles bressol Municipals, s’aplicarà una reducció, del concepte Escolaritat, del 25% del segon i successius infants de la mateixa família. Aquesta reducció de la taxa és incompatible amb relatives a les famílies nombroses i als criteris de Drets Socials.

 

 • Als i les alumnes de famílies nombroses o monoparentals els seran d’aplicació les exempcions i reduccions relatives a Escolaritat:

 

Categoria General: Bonificació del 50%

Categoria especial: exempció de pagament.

 

A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental de l’infant atorgat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.

 

Per gaudir de la prestació s’ha d’estar al corrent de cadascuna de les mensualitats. La falta de pagament de dues quotes, tant d'escolaritat com dels serveis complementaris, determina l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula que, amb comunicació prèvia al regidor i a la direcció de l'escola bressol corresponent, serà resolta,prèvia audiència de l’interessat. Per tornar a donar-se d’alta ha de pagar el rebut/rebuts pendents. Fins que aquests no siguin liquidats:

 • No es podrà quedar a dinar
 • No podrà renovar matrícula pel curs següent
 • No podrà inscriure un altre fill/a

 

Altres
 • No hi ha pagament de matrícula ni de material escolar.

 

 • Els serveis de matiners i de menjador són opcionals.

 

 • A principi de mes es passen els rebuts d’escolaritat del mes anterior i els de menjador i de matiners es passen a principis del mes següent.

 

Exemple: A principis d’octubre es passa el rebut d’escolaritat de setembre. A principis de novembre es passa el rebut de menjador i de matiners de setembre.

 

 • L’assistència a les activitats culturals I sortides fora de Parets són opcionals. Aquestes activitats estan contractades a un servei/entitat extern i el retorn dels diners en cas de no assistència queda supeditat a les condicions imposades per aquests.

 

 • Si un lactant fa ús del servei de menjador se li cobrarà per aquest servei.

 

 • El cessament en la recepció del servei d’escola bressol, s’haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud. Malgrat això,  en estar distribuïda l’escolaritat anual en onze mensualitats, no s’acceptaran baixes durant el mes de juny de l’any en curs

 

Comparteix: